Hypnose IJsselstein

Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Hypnoseforlife.nl

 

 1. Algemeen
 1. Deze algemene voorwaarden zijn op alle diensten en leveringen van Hypnoseforlive.nl van toepassing, zowel voor particulieren als bedrijven. Hypnoseforlive.nl behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen/wijzigen.
 2. Hypnoseforlive.nl gevestigd in IJsselstein is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het uitvoeren van onderzoeken, behandelingen (fysiek, dan wel psychisch of gevoelsmatig), coaching en advisering alles in de ruimste zin van het woord. Bij die uitoefening kan Hypnoseforlive.nl zich laten bijstaan door collega therapeuten, in de zin van geanonimiseerde case-besprekingen.
 3. Alle opdrachten van cliënten beschouwt Hypnoseforlive.nl als uitsluitend aan haar gegeven.

 1. Annuleringen en afmeldingen
 1. Het afmelden van een consult dient, door de cliënt of opdrachtgever, uiterlijk 24 uur van te voren te geschieden. Indien binnen de gestelde 24 uur van te voren wordt afgezegd, zal de consultprijs worden doorberekend.  
 2. Hypnoseforlive.nl behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen of ernstige ziekte van familie of dierbaren, waardoor zij de opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

 1. Tarieven en kosten van de behandelingen, coaching en advisering
 1. De kosten van de behandelingen van coaching en advisering omvatten het eigenlijke tarief per uur of per werkdag vermeld, exclusief eventuele reis- en verblijfskosten, voor zover niet anders bepaalt.
 2. Het tarief is afhankelijk van het type behandeling, coaching of advisering en/of het tijdstip waarop de behandeling is uitgevoerd.
 3. Wijziging, duur en/of aard van de opdracht die Hypnoseforlive.nl noodzaakt tot tariefverandering, zal worden doorberekend.

 1. Betaling
 1. Betaling geschiedt direct na de behandeling contant of per elektronische (bank)betaling.
 2. Uitsluitend na overeenstemming met Hypnoseforlive.nl hierover kan op rekening betaald worden.
 3. Overeengekomen betaling op rekening kan ten alle tijde door Hypnoseforlive.nl, zonder opgave van reden, gestopt of geweigerd worden.
 4. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het declaratiebedrag is 1% rente verschuldigd of de wettelijke rente indien deze hoger is.
 5. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft zijn buitenrechtelijke incassokosten verschuldigd ten belope van 15% van het declaratiebedrag met een minimum van 35,- euro.
 6. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Hypnoseforlive.nl, nadat de cliënt daarvan op de hoogte is gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve van de betrokken cliënt opschorten en/of beëindigen. Hypnoseforlive.nl is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

 1. Vertrouwelijkheid
 1. Alles wat in het contact tussen Hypnoseforlive.nl en cliënt besproken wordt blijft vertrouwelijk tenzij duidelijk mondeling anders overeengekomen. De cliënt heeft het recht om zelf te beslissen wat inhoudelijk gezien met de buitenwereld wordt gedeeld.
 2. DHypnoseforlive.nl kan zich laten bijstaan door collega therapeuten, in de zin van geanonimiseerde case-besprekingen. Als u hiertegen bezwaar heeft kunt u dit kenbaar maken.

 1. Aansprakelijkheid
 1. Hypnoseforlive.nl zal de door haar te leveren dienste naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft uitsluitend een inspanningsverplichting.
 2. Cliënt dient het intake formulier volledig en naar waarheid in te vullen.
 3. Indien er sprake is van meerdere behandelingen, dient cliënt nieuwe van belang zijnde informatie te verstrekken voor de aanvang van de betreffende werkzaamheden.
 4. Indien een fout wordt gemaakt (mede of uitsluitend) doordat de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Hypnoseforlive.nl voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Hypnoseforlive.nl is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cliënt indien sprake is van grove verwijtbare tekortkomingen.
 5. Indien Hypnoseforlive.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de schade beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans voor dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 6. Hypnoseforlive.nl is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cliënt die voortkomt uit een reeds voor aanvang van het consult bij de cliënt aanwezige psychische, en/of aanwezige fysieke aandoening.
 7. Cliënt vrijwaart Hypnoseforlive.nl tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de behandelingen voor de cliënt verricht.
 8. Cliënt vrijwaart DHypnoseforlive.nl in het bijzonder tegen aanspraken van derden wegens schade veroorzaakt door werkzaamheden die volgens cliënt leiden tot het niet, of niet volledig, functioneren van cliënt.
 9. Hypnoseforlive.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade.
 10. Hypnoseforlive.nl behoudt zich het recht voor cliënten die door hun gedrag of anderzijds het normale verloop van een behandeling, coaching of advisering of overige werkzaamheden belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van overige cliënten of behandelaar, van verdere deelneming uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot uitbetaling van de  kosten onverlet.

 1. Toepassing recht en geschillen
 1. Op alle geschillen van welke aard ook, die deze algemene voorwaarden betreffen of daarmee verband houden, is alleen Nederlands recht van toepassing.
 2. Wanneer Hypnoseforlive.nl en cliënt niet in staat zijn om meningsverschillen in redelijkheid en gezamenlijkheid op te lossen, kan cliënt zich wenden tot de onafhankelijke klachten- en geschillencommissie waar Hypnoseforlive.nl bij aangesloten is. De gegevens van deze commissie zal Hypnoseforlive.nl op verzoek beschikbaar stellen. Deze gegevens worden eveneens vermeld op de website.

Maak gebruik van Whatsapp

voor afspraak maken en terug bellen.

Ben jij aan verandering toe !